Čínský 12bodový mírový plán pro rusko-ukrajinskou válku

Čínský dvanáctibodový mírový plán byl západními zeměmi kritizován, ale v médiích jsem téměř nenašel celý text mírového plánu, a tak jsem si udělal vlastní průzkum, který mě zavedl přímo do Číny.

Následuje 12 bodů, které čínská vláda v mírovém plánu předpokládá:

Respektování suverenity všech zemí. Všeobecně uznávané mezinárodní právo, včetně cílů a zásad Charty OSN, musí být přísně dodržováno. Musí být účinně podporována svrchovanost, nezávislost a územní celistvost všech zemí. Všechny země, velké i malé, silné i slabé, bohaté i chudé, jsou rovnoprávnými členy mezinárodního společenství. Všechny strany by měly společně dodržovat základní normy, jimiž se řídí mezinárodní vztahy, a hájit mezinárodní spravedlnost a čestnost. Je třeba podporovat rovné a jednotné uplatňování mezinárodního práva a odmítnout dvojí standardy.

Opustit mentalitu studené války. Bezpečnost země by neměla být zajišťována na úkor ostatních. Bezpečnost regionu by neměla být dosahována posilováním nebo rozšiřováním vojenských bloků. Legitimní bezpečnostní zájmy a obavy všech zemí je třeba brát vážně a řádně se jimi zabývat. Složitý problém nemá jednoduché řešení. Všechny strany by měly v souladu s vizí společné, komplexní, kooperativní a udržitelné bezpečnosti a s ohledem na dlouhodobý mír a stabilitu ve světě přispět k vytvoření vyvážené, účinné a udržitelné evropské bezpečnostní architektury. Všechny strany by se měly postavit proti prosazování vlastní bezpečnosti na úkor bezpečnosti ostatních, zabránit blokové konfrontaci a společně usilovat o mír a stabilitu na euroasijském kontinentu.

3. zastavení nepřátelství. Konflikty a války nikomu neprospívají. Všechny strany musí zůstat rozumné a zdrženlivé, vyvarovat se rozdmýchávání ohně a zvyšování napětí a zabránit dalšímu zhoršování krize nebo dokonce jejímu vymknutí se kontrole. Všechny strany by měly podpořit Rusko a Ukrajinu v tom, aby pracovaly stejným směrem a co nejrychleji obnovily přímý dialog s cílem postupně deeskalovat situaci a nakonec dosáhnout komplexního příměří.

Obnovení mírových rozhovorů. Jediným schůdným řešením ukrajinské krize je dialog a jednání. Veškeré úsilí vedoucí k mírovému urovnání krize je třeba podporovat a povzbuzovat. Mezinárodní společenství by mělo zůstat oddané správnému přístupu k podpoře mírových rozhovorů, pomoci stranám konfliktu co nejdříve otevřít dveře k politickému urovnání a vytvořit podmínky a platformy pro obnovení jednání. Čína bude v tomto ohledu i nadále hrát konstruktivní roli.

5 Řešení humanitární krize. Je třeba podporovat všechna opatření vedoucí ke zmírnění humanitární krize. Humanitární operace by se měly řídit zásadami neutrality a nestrannosti a humanitární otázky by neměly být politizovány. Je třeba účinně chránit bezpečnost civilistů a zřídit humanitární koridory pro evakuaci civilistů z oblastí konfliktu. Je třeba vyvinout úsilí o zvýšení humanitární pomoci v příslušných oblastech, zlepšit humanitární podmínky a zajistit rychlý, bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci s cílem zabránit humanitární krizi většího rozsahu. OSN by měla být podporována v koordinační úloze při směrování humanitární pomoci do konfliktních oblastí.

Ochrana civilistů a válečných zajatců. Strany konfliktu by měly přísně dodržovat mezinárodní humanitární právo, vyvarovat se útoků na civilisty nebo civilní zařízení, chránit ženy, děti a další oběti konfliktu a respektovat základní práva válečných zajatců. Čína podporuje výměnu válečných zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou a vyzývá všechny strany, aby pro tento účel vytvořily příznivější podmínky.

Udržování bezpečnosti jaderných elektráren. Čína se staví proti ozbrojeným útokům na jaderné elektrárny nebo jiná mírová jaderná zařízení a vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní právo včetně Úmluvy o jaderné bezpečnosti (ÚJB) a rozhodně se vyhýbaly jaderným haváriím způsobeným člověkem. Čína podporuje Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) v její konstruktivní úloze při prosazování bezpečnosti a zabezpečení mírových jaderných zařízení.

Snížení strategických rizik. Jaderné zbraně se nesmí používat a jaderné války se nesmí vést. Hrozba jadernými zbraněmi nebo jejich použití by měly být odmítnuty. Je třeba zabránit šíření jaderných zbraní a zabránit jaderné krizi. Čína je proti výzkumu, vývoji a použití chemických a biologických zbraní jakoukoli zemí za jakýchkoli okolností.

9 Usnadnění vývozu obilí. Všechny strany musí plně a účinně a vyváženě provádět černomořskou obilnou iniciativu podepsanou Ruskem, Tureckem, Ukrajinou a OSN a podporovat OSN, aby v tomto ohledu hrála důležitou roli. Iniciativa spolupráce v oblasti celosvětové potravinové bezpečnosti, kterou navrhla Čína, představuje schůdné řešení celosvětové potravinové krize.

10 Zastavení jednostranných sankcí. Jednostranné sankce a maximální nátlak nemohou problém vyřešit, pouze vytvářejí nové problémy. Čína je proti jednostranným sankcím, které Rada bezpečnosti OSN nepovolila. Příslušné země by měly přestat zneužívat jednostranné sankce a "jurisdikci dlouhých rukou" vůči jiným zemím, aby se podílely na deeskalaci ukrajinské krize a vytvořily rozvojovým zemím podmínky pro růst jejich ekonomik a lepší život jejich obyvatel.

11. udržení stability průmyslových a dodavatelských řetězců. Všechny strany by měly důsledně zachovat stávající světový hospodářský systém a odmítnout využívání světové ekonomiky jako nástroje nebo zbraně pro politické účely. Je třeba společně usilovat o zmírnění vedlejších účinků krize a zabránit tomu, aby krize narušila mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky, financí, obchodu s potravinami a dopravy a podkopala oživení světového hospodářství.

12 Podpora obnovy po skončení konfliktu. Mezinárodní společenství musí přijmout opatření na podporu obnovy po skončení konfliktu v konfliktních oblastech. Čína je připravena poskytnout pomoc a hrát v tomto úsilí konstruktivní roli.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí, Čínská lidová republika
Strana: Postoj Číny k politickému řešení ukrajinské krize

Předal jsem tyto body programu ChatGPT (GPT-3.5), aby mi pomohl analyzovat geopolitické důsledky, a vyšlo mi toto:

 1. Je třeba respektovat suverenitu všech zemí bez ohledu na jejich velikost, sílu nebo bohatství. Mezinárodní právo a zásady Charty OSN musí být přísně dodržovány. Je třeba prosazovat rovné uplatňování mezinárodního práva a odmítnout dvojí standardy. Geopolitický dopad: Zdůraznění významu respektování suverenity všech zemí pro zachování stabilního mezinárodního řádu.
 2. Studená válka musí být opuštěna. Bezpečnost jedné země nesmí být prosazována na úkor ostatních. K zajištění bezpečnosti regionu by neměly být vytvářeny žádné vojenské bloky. Geopolitické zájmy a obavy všech zemí je třeba brát vážně a náležitě je řešit. Geopolitický dopad: Zaměřit se na vyváženou, účinnou a udržitelnou evropskou bezpečnostní architekturu s cílem podpořit mír a stabilitu na euroasijském kontinentu.
 3. Zastavte nepřátelství. Konflikty a války nejsou prospěšné pro nikoho. Strany musí zůstat rozumné a zachovat zdrženlivost, aby se zabránilo dalšímu vyhrocení situace. Geopolitický dopad: Výzva k deeskalaci a podpora přímého dialogu mezi Ruskem a Ukrajinou s cílem dosáhnout komplexního příměří.
 4. Obnovení mírových rozhovorů. Jediným řešením ukrajinské krize je dialog a vyjednávání. Mezinárodní společenství by se mělo zavázat ke správnému přístupu k podpoře mírových rozhovorů a k vytvoření podmínek a platforem pro obnovení jednání. Geopolitický dopad: Zdůraznění potřeby rozhovorů a jednání jako řešení krize.
 5. Řešení humanitární krize. Je třeba podpořit všechna opatření ke zmírnění humanitární krize. Humanitární operace by se měly řídit zásadami neutrality a nestrannosti a humanitární otázky by neměly být politizovány. Je třeba účinně chránit bezpečnost civilistů a zřídit humanitární koridory pro evakuaci civilistů z oblastí konfliktu. Geopolitický dopad: Zdůraznit potřebu humanitární pomoci a podpořit úlohu OSN při koordinaci humanitární pomoci v konfliktních oblastech.
 6. Ochrana civilistů a válečných zajatců. Strany konfliktu by měly přísně dodržovat mezinárodní humanitární právo, vyvarovat se útoků na civilní obyvatelstvo nebo civilní zařízení, chránit ženy, děti a další oběti konfliktu a respektovat základní práva válečných zajatců. Geopolitický dopad: Zdůraznění významu ochrany civilistů a válečných zajatců.
 7. Zajistit bezpečnost jaderných elektráren. Čína se staví proti ozbrojeným útokům na jaderné elektrárny nebo jiná mírová jaderná zařízení a vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní právo, včetně Úmluvy o jaderné bezpečnosti, a rozhodně se vyhýbaly jaderným haváriím způsobeným člověkem. Čína podporuje Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) při prosazování bezpečnosti a zabezpečení mírových jaderných zařízení. Geopolitický dopad: Zaměřit se na bezpečnost jaderných elektráren a odmítnout útoky na tato zařízení.
 8. Snížení strategických rizik. Jaderné zbraně nesmí být použity a jaderná válka nesmí být vedena. Hrozba jadernými zbraněmi nebo jejich použití by měly být odmítnuty. Je třeba zabránit šíření jaderných zbraní a zabránit jaderné krizi. Čína odmítá výzkum, vývoj a použití chemických a biologických zbraní jakoukoli zemí za jakýchkoli okolností. Geopolitický dopad: Odmítnout použití jaderných zbraní a zaměřit se na jaderné odzbrojení.
 9. Usnadnění vývozu obilí. Všechny strany musí plně a spravedlivě provádět černomořskou obilnou iniciativu podepsanou Ruskem, Tureckem, Ukrajinou a OSN a podporovat úlohu OSN v tomto ohledu. Globální iniciativa pro spolupráci v oblasti potravinové bezpečnosti, kterou navrhla Čína, nabízí životaschopné řešení celosvětové potravinové krize. Geopolitický dopad: Zaměřit se na podporu spolupráce a kooperace při řešení celosvětové potravinové krize.
 10. Ukončit jednostranné sankce. Jednostranné sankce a maximální nátlak nemohou problém vyřešit, pouze vytvářejí nové problémy. Čína je proti jednostranným sankcím, které nejsou schváleny Radou bezpečnosti OSN. Příslušné země by měly přestat zneužívat jednostranné sankce a "jurisdikci dlouhých rukou" vůči jiným zemím, aby pomohly deeskalaci ukrajinské krize a vytvořily podmínky pro rozvojové země k rozvoji jejich ekonomik a zlepšení života jejich obyvatel. Geopolitický dopad: Odmítnout jednostranné sankce a zaměřit se na podporu spolupráce a kooperace mezi zeměmi.
 11. Zachování stability průmyslových a dodavatelských řetězců. Všechny strany by měly vážně podporovat stávající globální ekonomický systém a vystupovat proti využívání globální ekonomiky jako nástroje nebo zbraně pro politické cíle. Je třeba společně usilovat o zmírnění dopadů krize a zabránit tomu, aby narušila mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky, financí, obchodu s potravinami a dopravy a ovlivnila oživení světového hospodářství. Geopolitický dopad: Zdůraznění významu zachování stability průmyslových a dodavatelských řetězců a odmítnutí využívání globální ekonomiky jako politického nástroje nebo zbraně.
 12. Podporovat obnovu po skončení konfliktu. Mezinárodní společenství musí přijmout opatření na podporu obnovy po skončení konfliktu v konfliktních oblastech. Čína je připravena poskytnout pomoc a hrát v tomto úsilí konstruktivní roli. Geopolitický dopad: Zdůraznit význam postkonfliktní obnovy a zaměřit se na pomoc zemím při řešení následků konfliktů.
Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Posted by Petr Kirpeit

Všechny články jsou mým osobním názorem a jsou psány v němčině. Aby se k nim mohli dostat i anglicky mluvící čtenáři, jsou automaticky přeloženy přes DeepL. Tam, kde je to možné, jsou doplněna fakta a zdroje. Pokud není k dispozici jasný důkaz, považuje se příslušný příspěvek v době zveřejnění za můj osobní názor. Tento názor se může časem změnit. Přátelé, partneři, firmy a další nemusí sdílet tento postoj.

Napsat komentář