Evropský mírový plán o 12 bodech pro rusko-ukrajinskou válku

Prostřednictvím mého posledního článku o Africká mírová mise Představil jsem evropský mírový plán pro válku na Ukrajině. na stránkách Evropské unie. Následuje 12bodový evropský mírový plán:

Evropská rada znovu důrazně odsuzuje ruskou agresivní válku proti Ukrajině, která je hrubým porušením Charty OSN, a připomíná, že Evropská unie neochvějně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a přirozené právo Ukrajiny na sebeobranu proti ruské agresi.

Evropská rada vítá rezoluci Valného shromáždění OSN nazvanou "Zásady Charty Organizace spojených národů, na nichž je založen komplexní, spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině", která byla přijata s širokou podporou mezinárodního společenství. Opětovně vyjadřuje podporu ukrajinskému mírovému vzorci prezidenta Selenského. Evropská unie bude i nadále spolupracovat s Ukrajinou na desetibodovém mírovém plánu.

3. Rusko musí ukončit svou útočnou válku a okamžitě, plně a bezpodmínečně stáhnout všechny své ozbrojené síly a zprostředkované síly z celého území Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic. Musí být dodržováno mezinárodní humanitární právo - včetně zacházení s válečnými zajatci. Evropská rada důrazně odsuzuje sexuální a genderově podmíněné násilí. Rusko musí neprodleně zajistit bezpečný návrat Ukrajinců násilně přesunutých do Ruska, zejména dětí. V této souvislosti bere Evropská rada na vědomí zatykač, který nedávno vydal Mezinárodní trestní soud na ruského prezidenta a jeho zmocněnce pro práva dětí za válečný zločin nezákonného transferu ukrajinských dětí z okupovaných území Ukrajiny do Ruska.

4. Rusko musí okamžitě ukončit činnosti, které ohrožují bezpečnost a zabezpečení civilních jaderných zařízení na Ukrajině. Evropská unie plně podporuje činnost Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Evropská unie je odhodlána zajistit, aby osoby odpovědné za válečné zločiny a další nejzávažnější zločiny související s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině byly plně pohnány k odpovědnosti, a to i prostřednictvím zřízení vhodného mechanismu pro stíhání zločinu agrese, který se týká celého mezinárodního společenství. V této souvislosti Evropská rada vítá dohodu o zřízení Mezinárodního střediska pro stíhání zločinu agrese proti Ukrajině v Haagu, které bude napojeno na stávající společný vyšetřovací tým podporovaný Eurojustem. Znovu opakuje, že podporuje vyšetřování prokurátora Mezinárodního trestního soudu. Evropská rada vítá nadcházející jednání o nové Úmluvě o mezinárodní spolupráci při vyšetřování a stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a dalších mezinárodních zločinů.

6. Evropská unie je i nadále odhodlána udržovat a zvyšovat kolektivní tlak na Rusko, a to i prostřednictvím případných dalších omezujících opatření, a pokračovat ve spolupráci s partnery v otázce stropu cen ropy. 7. Evropská rada zdůrazňuje význam a naléhavost zintenzivnění úsilí o zajištění účinného provádění sankcí na evropské a vnitrostátní úrovni a je pevně odhodlána účinně předcházet obcházení sankcí ve třetích zemích a ze strany třetích zemí a bojovat proti němu. Evropská rada vyzývá Radu a Komisi, aby za tímto účelem posílily všechny nezbytné nástroje prosazování a společně s členskými státy vypracovaly plně koordinovaný přístup. Evropská unie zintenzivní spolupráci s partnery s cílem čelit falešným ruským narativům a dezinformacím o válce.

Evropská unie stojí pevně a plně na straně Ukrajiny a bude i nadále poskytovat Ukrajině a jejímu lidu silnou politickou, hospodářskou, vojenskou, finanční a humanitární pomoc, dokud to bude zapotřebí. Evropská unie i členské státy zintenzivňují své úsilí přispět k uspokojení naléhavých vojenských a obranných potřeb Ukrajiny. S ohledem na bezpečnostní a obranné zájmy všech členských států Evropská rada vítá dohodu Rady o naléhavém poskytnutí Ukrajině munice pro pozemní a dělostřelecké zbraně a na požádání i raket, a to i prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek a mobilizace příslušných finančních zdrojů, mimo jiné prostřednictvím Evropského mírového nástroje, čímž bude v příštích dvanácti měsících společným úsilím poskytnut jeden milion dělostřeleckých granátů, aniž by byla dotčena zvláštní povaha bezpečnostních a obranných politik některých členských států.

Evropská unie je i nadále odhodlána společně s mezinárodními partnery podporovat opravu, obnovu a rekonstrukci na Ukrajině. V této souvislosti Evropská rada znovu opakuje, že EU plně podporuje vytvoření mezinárodního mechanismu pro dokumentaci škod způsobených Ruskem. Společně s partnery bude Evropská unie nadále intenzivněji usilovat o využití zmrazeného a imobilizovaného ruského majetku pro obnovu Ukrajiny a pro účely nápravy škod v souladu s právem Unie a mezinárodním právem.

9. Evropská rada v souladu se svými předchozími závěry, zejména se závěry ze dne 23. a 24. června 2022, vítá odhodlání Ukrajiny a její reformní úsilí a zdůrazňuje význam procesu přistoupení Ukrajiny k EU.

Evropská unie bude Moldavské republice i nadále poskytovat veškerou relevantní pomoc, mimo jiné s cílem posílit odolnost, bezpečnost, stabilitu, hospodářství a dodávky energie v zemi tváří v tvář destabilizujícím akcím vnějších aktérů, jakož i podporu na cestě k přistoupení k Evropské unii. Evropská rada vyzývá Komisi, aby do jejího příštího zasedání předložila podpůrný balíček.

Evropská rada odsuzuje pokračující vojenskou podporu ruské útočné války ze strany Íránu a Běloruska. Naléhavě vyzývá všechny země, aby neposkytovaly materiální ani jinou podporu ruské agresivní válce.

Ruská agresivní válka proti Ukrajině a používání potravin jako zbraně podkopává celosvětovou potravinovou bezpečnost. V této souvislosti bere Evropská rada na vědomí prodloužení černomořské obilné iniciativy OSN. Tato iniciativa, koridory solidarity EU a iniciativa Ukrajinské obilí z Ukrajiny mají zásadní význam pro posílení celosvětové potravinové bezpečnosti. Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba zajistit trvalou dostupnost a cenovou dostupnost zemědělských produktů pro země, které je nejvíce potřebují.

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Posted by Petr Kirpeit

Všechny články jsou mým osobním názorem a jsou psány v němčině. Aby se k nim mohli dostat i anglicky mluvící čtenáři, jsou automaticky přeloženy přes DeepL. Tam, kde je to možné, jsou doplněna fakta a zdroje. Pokud není k dispozici jasný důkaz, považuje se příslušný příspěvek v době zveřejnění za můj osobní názor. Tento názor se může časem změnit. Přátelé, partneři, firmy a další nemusí sdílet tento postoj.

Napsat komentář